Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Niedrzwicy Dużej


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 7/2016/2017

Dyrektora Gimnazjum Nr 1

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Niedrzwicy Dużej

z dnia 28.09.2016r.


Procedura wglądu do prac konkursowych


Podstawa prawna:


  1. Uczniowie przystępujący do konkursów zostaną poinformowani o ich wynikach
    w terminie dwóch dni od przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

  2. Uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac konkursowych w terminie dwóch dni od poznania wyników.

  3. Wgląd odbywa się indywidualnie w obecności przynajmniej jednego członka komisji przeprowadzającej lub oceniającej konkurs lub przewodniczącej szkolnej komisji konkursowej.

  4. Uczeń może dokonywać jednokrotnego wglądu do swojej pracy
    w obecności rodzica, rodziców (opiekunów prawnych).

  5. Podczas wglądu możliwe jest fotografowanie i przepisywanie praz natomiast nie jest możliwe jakiekolwiek kopiowanie

  6. Komisja konkursowa prowadzi dokumentację wglądów. Osoba przeglądająca pracę potwierdza ten fakt własnym podpisem oraz datą.