MENU
MŁODZIEŻ I FILANTROPIA
ROK SZKOŁY W RUCHU
ALEJA GWIAZD


PROGRAM WYCHOWAWCZY

Korona Polskiego Wychowania
WYDARZENIA ARCHIWUM
OSIĄGNIĘCIA i AKCJE


20 IV 2011r. Tytuł Szkoły
Odkrywców Talentów


Polsko-Ukraińska GrywalizacjaEDUKACJA
KALENDARZ
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE


Szkoła pulsująca życiem - promocja zdrowia      Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych , pozalekcyjnych oraz projektów edukacyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał się nam idealnym dla kontynuacji naszej pracy.

      Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej okres przygotowawczy rozpoczęło w grudniu 2012 roku. Koordynatorem Zespołu Promocji Zdrowia została mgr Dorota Rusek- pedagog szkolny. Powołano Szkolny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia. W listopadzie 2014 roku nasza szkoła została wpisana na wojewódzką listę Szkół Promujących Zdrowie. W ciągu następnych dwóch lat będziemy starać się o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

-kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
-zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
-umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
-zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
-wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
-włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

-uczniowie;
-nauczyciele;
-rodzice;
-inni pracownicy szkoły;
-inne osoby ze społeczności lokalnej.


O promocji zdrowia Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: "Szkoła promująca zdrowie". W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

-miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia ;
-miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy;
-miejscem unikania zachowań ryzykownych dla zdrowia;
-miejscem, gdzie kształtują prawidłowe nawyki żywieniowe;
-miejscem , gdzie uczniowie preferują aktywność fizyczną, jako sposób spędzania wolnego czasu;
-miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć ;


Promocja zdrowia w Gimnazjum Nr 1 w Niedrzwicy Dużej


      W ciągu ostatnich kilku lat w Gimnazjum Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej realizowano wiele działań, mających na celu kształtowanie świadomości uczniów w zakresie promocji zdrowia, zdrowego stylu i związanej z tym aktywności fizycznej. Wśród takich działań znalazły się m.in.: coroczne organizowanie kampanii profilaktycznej dla klas VI SP pod hasłem "To nie zawsze dodaje skrzydeł", "Mówimy nie przemocy", "Aktywność fizyczna start, używki stop", sukcesywna realizacja założeń kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwy umysł" , upowszechnianie założeń programu zdrowotnego "Trzymaj formę", "Pierwszy dzwonek", prezentacja spektaklu profilaktycznego pod różnymi tytułami, przygotowanie i realizacja Marszu na Orientację oraz systematyczna realizacja szkolnych projektów edukacyjnych z różnych przedmiotów m.in.: "Nowotwór, czy chemiotwór? Jak żyć, żeby żyć ?", "Co nam dają zwierzęta?".

      W ciągu ostatnich dwóch lat uczniowie naszej szkoły aktywnie angażowali się w konkurs organizowany przez TESCO dla szkół pod hasłem "Zdrowo najedzeni" i "Talent do nie marnowania". Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym w ramach promocji zdrowia uczniowie klasy I wzięli również udział w III edycji konkursu z ramienia Kuratorium Oświaty w Lublinie realizującym program "Żyj smacznie i zdrowo" ( główny organizator: WINIARY ). Partnerami społecznymi konkursu są m. innymi: Bank Żywności, Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych. W ramach konkursu uczniowie skomponowali własną piosenkę o tematyce zgodnej z wymogami konkursu i nagrali krótki filmik, przedstawiający zdrową żywność jak również hasła żywieniowe z piosenką w tle. W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 zostało również zrealizowanych wiele działań służących promowaniu zdrowego stylu odżywiania i życia. W dalszym ciągu realizujemy projekty edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości uczniów w zakresie chemii dodawanej do żywności i jej wpływu na zdrowie człowieka ( projekt z chemii "Po pierwsze nie szkodzić", projekt z biologii "Sąd nad pleśnią" ). Wśród działań promujących zdrowie zwróciliśmy szczególną uwagę na działania służące podnoszeniu aktywności fizycznej ze względu na trwający Rok Szkoły w Ruchu. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii "Ćwiczyć każdy może" i realizowane działania dokumentowaliśmy na Facebooku. Złożyliśmy również wniosek aplikacyjny do Ośrodka Rozwoju Edukacji o uzyskanie tytułu Szkoła w Ruchu. W ramach ochrony przyrody, która pozostaje w ścisłym związku z promocją zdrowia człowieka w gimnazjum odbyło się zbieranie puszek i zużytych telefonów komórkowych (idea recyklingu). Na co dzień segregujemy szkło, plastik i metale, starając się w miarę możliwości wspomagać również najbardziej potrzebujących, pośrednicząc m.in. w sprzedaży nakrętek.

      Uczniowie biorą czynny udział w wielu różnych akcjach cyklicznych promujących zdrowie (m.in. i piłki za puszki). Na bieżąco prowadzona jest pedagogizacja rodziców, którzy podczas zebrań sukcesywnie otrzymują ulotki przekazane przez Sanepid i szereg informacji dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania. W zakresie promocji zdrowia uczniowie sukcesywnie projektują ciekawe gazetki ścienne i prezentują swoje prace na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych. W tym oraz ubiegłym roku szkolnym uczniowie klas I i II wzięli również udział w konkursie na najciekawszą gazetkę szkolną ( wersja drukowana ) tegorocznie pod hasłem "Eko-instytucje Lubelszczyzny". Jeszcze przed końcem roku szkolnego szkoła ma w projekcie realizację mini warsztatów dietetycznych dla zainteresowanych uczniów różnych poziomów klas.

      Wszystkie powyżej opisane działania są efektem pracy i wielkiego zaangażowania uczniów oraz nauczycieli i pozwalają na udział szkoły w Ogólnopolskim Programie Szkół Promujących Zdrowie. Będziemy się w dalszym ciągu starać o oficjalny wpis na listę szkół promujących zdrowie.Wszystkie prawa zastrzeżone
Opracowanie i skład witryny - Jan Flis email janf@gimnazjumniedrzwica.pl
Redaktorzy: Justyna Polaczek, Jan Flis, Magdalena Kosidło, Uczniowie
Zdjęcia - Justyna Polaczek, Jarosław Zaborski, Jan Flis, uczniowie,
Korekta - Małgorzata Kuna